IJNAM
您当前所在位置是: 首页 >> 主办期刊 >> IJNAM

International Journal of Numerical Analysis Modeling

IJNAM简介

       《International Journal of Numerical Analysis Modeling》(国际工程数值分析以及建模),创办于2004年, 为“Scopus”、“Mathematical Reviews”、“Science Abstracts” 、“Science Citation Index-Expanded” 及“The Web of Science”摘要或收录期刊。

       IJNAM刊期形式为双月刊,一年6期,发稿48篇左右。主要面向科学计算领域,致力于刊发数值分析和数学建模相关领域的原创性成果,包括数值方法的创新性进展、有助于更好地理解现有算法的数值分析以及在数值方法的收敛性、稳定性和复杂性方面的原创性贡献。

       IJNAM的2022期刊影响因子为1.1,位于Q2区。

图1 近五年IJNAM期刊影响因子及百分位排名

       IJNAM编委会

       荣誉主编:Ivo Babuska, Junzhi Cui, Zhong-ci Shi,Roger Temam

       执行主编:Yanping Lin, Yufeng Nie,Xiaoming He

       编委:Gang Bao,Pavel Bochev,Vrushali A. Bokil,Liqun Cao,Tony Chan,Zhangxing Chen,Hua Chen,Zhiming Chen,I-Liang Chern,Zichen Deng,Jean-Luc Guermond,Max D Gunzburger,Benqi Guo,Xiaoming He,Xiqin He,Lisheng Steven Hou,Paul Houston,Hong Jiang, Ralf Kornhuber, Jichun Li, Dong Liang, W.B. Liu, Ming Mei, Bernadetta Miara, Peter Minev, Amiya K Pani, Malgorzata Peszynska, Janet Peterson, Zhonghua Qiao, Leo Rebholz, Jean Roberts, Thomas F. Russell, Dominik Schoetzau, Dongwoo Sheen, Jie Shen, Chi-Wang Shu, Siv Sivaloganathan, Shuyu Sun, Weiwei Sun, Xue-Cheng Tai, Roger Temam, Lubin G. Vulkov, Junping Wang, Hong Wang,, Ragnar Winther, Yaushu Wong, Jinchao Xu, Xiaoqi Yang, Weihong Zhang, Zhimin Zhang, Jiang Zhu, Jun Zou, Qingsong Zou

       网址:http://www.global-sci.org/intro/editor.html?journal=ijnam

       联系信箱:ijnam@ualberta.ca, yanlin@ualberta.ca, ijnam@nwpu.edu.cn

文中数据截至时间为2023年12月31日